NOVÝ PRÍSTUP K RIADENIU BEZPEČNOSTI na železničných priecestiach

NOVÝ PRÍSTUP K RIADENIU BEZPEČNOSTI na železničných priecestiach
Priechody poskytujú prostriedky pre vozidlá, cyklistov, chodcov a zvieratá prejsť cez železničné trate. Existujú v krajinách po celom svete a v mnohých rôznych formách. V Slovenskej republike bolo v roku 2012 na prevádzkovanej železničnej infraštruktúre v aktívnom užívaní 2160 priecestí. Z nich 1072 je zabezpečených dopravnými značkami upozorňujúcich užívateľov verejnej pozemnej komunikácie na železničné priecestie a zvyšok ...

NOVÉ SKÚSENOSTI Z MODELOVANIA INFORMAČNÝCH a BUSSINES PROCESOV v železničnej nákladnej preprave

NOVÉ SKÚSENOSTI Z MODELOVANIA INFORMAČNÝCH a BUSSINES PROCESOV v železničnej nákladnej preprave
Informačné systémy používané v železničnej nákladnej preprave predstavujú interaktívnu štruktúru, ktorej súčasťou je personál, zariadenie a technológia prepojená do jedného informačného toku užívateľom pre potreby plánovania, riadenia, kontroly, analýzy a prijímania nápravných opatrení fungovania procesov celého podniku. Hlavným cieľom informačných systémov je optimálne zabezpečiť manažérske, taktické, expertné, kancelárske, praktické procesy a vedenie podniku potrebnými informáciami. Ide o racionalizáciu riadenia informačného toku ...