POSÚDENIE VPLYVU AKTÍVNEJ PREFERENCIE MHD NA DOPRAVU VO VYBRANEJ ČASTI MESTA ŽILINA

POSÚDENIE VPLYVU AKTÍVNEJ PREFERENCIE MHD NA DOPRAVU VO VYBRANEJ ČASTI MESTA ŽILINA
Nárast individuálnej dopravy, ktorá je pre jej používateľov komfortnejšia, hlavne v čase dopravných špičiek v mestách s vysokou intenzitou dopravného prúdu, nepriaznivo vplýva na kvalitu prepravy a životné prostredie. Vznikajúce kongescie, tvorba výfukových plynov, hluku, znižujúca sa bezpečnosť, spomaľovanie dopravy, zdržania vozidiel na križovatkách a pod. Všetky tieto negatívne vplyvy individuálnej dopravy výrazne ovplyvňujú dopravu ...

Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá

Inteligentné záznamové zariadenie  pre autobusy a nákladné cestné vozidlá
Európska komisia dňa 19.júla 2011 vydala návrh nového nariadenia KOM(2011) 451, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady EHS č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie systému tachografov na zabezpečenie bezpečnejšej, efektívnejšej a konkurencieschopnej cestnej dopravy, ako aj vzhľadom na ciele Bielej knihy o doprave z 28.3.2011. Inteligentné záznamové ...

Aktívna detekcia vozidiel MHD pomocou ITS

Aktívna detekcia vozidiel MHD pomocou ITS
  Vo väčšine veľkých miest je v dnešnej dobe snaha o zefektívnenie systémov MHD a to najmä odstránením negatívnych vplyvov IAD postupným zavádzaním prvkov preferencie mestskej dopravy. V snahe zmierniť tieto dopady sa v jednotlivých mestách budujú vyhradené jazdné pruhy pre vozidla MHD, zjednosmerňujú sa ulice, či zavádzajú zákazy vjazdu vozidiel IAD do centrálnych oblasti miest. Jedným z účinných opatrení znižovania ...