K PROBLEMATIKE EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV I. časť

Súčasná doba sa vyznačuje  turbulenciou, neistotou a politickou i  ekonomickou nestabilitou. Svetová ekonomika začína preto prijímať neistotu a riziko ako stále činitele pri riadení podniku. Logistika predstavuje prostriedok znižovania rizika a neistoty v podnikaní. Je definovaná ako interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokov ...

Systémy skladovania v logistických centrách

Systémy skladovania v logistických centrách
Neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry moderného logistického centra je dnes sklad, obvykle fungujúci ako distribučné centrum. Sklady v logistických centrách plnia zvyčajne iné funkcie ako klasické sklady nachádzajúce sa medzi výrobou a spotrebou. V skladoch prebieha manipulácia s materiálom prevažne v štyroch základných cykloch, a to príjem, uskladnenie, výdaj a nakládka. V logistickom centre však sklad väčšinou plní len úlohu distribučného centra, teda  ide ...