Dopravno – sociologické údaje – zber a použitie

Dopravno - sociologické údaje - zber a použitie
Databáza údajov o dopravnom správaní sa obyvateľov riešenej oblasti v spojitosti s ich sociálnym členením ponúka možnosť posúdiť konkrétny investičný plán alebo návrhy zmien v dopravnej infraštruktúre v širšom kontexte. V praxi sú známe príklady, kde malou zmenou v organizácií dopravy boli vyvolané dopravné problémy v širšom území, aké bolo analyzované v dopravno-inžinierskych posúdeniach (často lokálne ...

SPOLOČENSKO-EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE ELEKTRIFIKÁCIE TRATE MARTIN – BANSKÁ BYSTRICA

Ekonomická efektívnosť využitia elektrickej trakcie, v porovnaní s nezávislou trakciou u dopravcov prevádzkujúcich nákladnú dopravu bola dokázaná v príspevku (4). Z dôvodu ekonomickej efektívnosti využitia elektrickej trakcie pre dopravcov a jej nižších dopadov na životné prostredie, sme sa rozhodli skúmať elektrifikáciu trate Martin – Banská Bystrica z pohľadu spločensko-ekonomickej efektívnosti. Posúdenie elektrifikácie vybranej trate bude zohľadňovať predovšetkým investičné náklady, náklady ...

Doplnkové propulzné systémy v námornej plavbe

Doplnkové propulzné systémy v námornej plavbe
Vietor je najlacnejší, najvýkonnejší a najekologickejší zdroj energie na otvorenom mori. Jeho využitie siaha do dávnej minulosti, kedy predstavoval jeden z hlavných propulzných systémov v námornej plavbe. Padákový (kite) propulzný systém predstavuje doplnkovú formu pohonu námorných nákladných a obchodných lodí. Využíva silu vetra na pohyb plavidla po vodnej ceste prostredníctvom padákovej plachty. Ide o inovatívny ...

K EURÓPSKEJ DOPRAVNEJ POLITIKE V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRY

K EURÓPSKEJ DOPRAVNEJ POLITIKE V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRY
Doprava ako súčasť národného hospodárstva vytvára nevyhnutné podmienky a predpoklady pre normálne a efektívne fungovanie ekonomiky i celej spoločnosti. Pre uspokojovanie prepravných potrieb na požadovanej kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni je nevyhnutné vytvoriť zodpovedajúci dopravný systém. Ak načrieme do nedávnej histórie môžeme konštatovať, že postupná zmena politickej orientácie štátov strednej a východnej Európy vyvolala požiadavku rozšíriť a prepojiť dopravnú infraštruktúru smerom k týmto ...

MONITOROVANIE PREPRAVY SUROVÉHO MLIEKA

MONITOROVANIE PREPRAVY SUROVÉHO MLIEKA
Surové mlieko je základnou surovinou pre každú výrobnú mliekarenskú spoločnosť. Táto surovina je nezastupiteľnou zložkou vo výrobnom procese. Mliekarenské spoločnosti nakupujú surové mlieko od prvovýrobcov surového kravského mlieka (farmárov). Preprava surového mlieka sa uskutočňuje väčšinou v pravidelných 24 (resp. 48)-hodinových cykloch podľa zvozného plánu. „Surové mlieko“ znamená mlieko produkované sekréciou mliečnej žľazy zvierat chovaných na farmách, ...

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV PRE POTREBY HODNOTENIA GEOHAZARDOV PRI VÝSTAVBE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV PRE POTREBY HODNOTENIA GEOHAZARDOV PRI VÝSTAVBE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním krajiny sa dostáva do popredia aj otázka zraniteľnosti ľudskej spoločnosti. Stále častejšie sa začínajú využívať na budovanie infraštruktúry aj územia doposiaľ využívané iba na poľnohospodárske účely. Ľudské aktivity a aj samotní ľudia sú potom stále častejšie vystavovaní deštruktívnym účinkom niektorých procesov prebiehajúcich v prírodnom prostredí. Vznik a priebeh týchto prírodných ...

NOVÝ JEDNOTNÝ PRÍSTUP KU KALKULÁCII SPOTREBY ENERGIE A EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

NOVÝ JEDNOTNÝ PRÍSTUP KU KALKULÁCII SPOTREBY ENERGIE A EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Environmentálna prijateľnosť prevádzky vozidiel je v súčasnosti významným kritériom kvality dopravných služieb. Čoraz častejšie sa od dopravcov požaduje deklarovanie vplyvu ich činnosti na životné prostredie prostredníctvom vystavovania dokladov obsahujúcich konkrétne množstvá emisií škodlivín z dopravnej prevádzky, najmä emisií oxidu uhličitého (CO2) ako najrozšírenejšieho skleníkového plynu. Rôzne prístupy k výpočtu spotreby energie a produkcie emisií skleníkových plynov (GHG) z dopravnej ...

EMISIE CESTNÝCH VOZIDIEL

EMISIE CESTNÝCH VOZIDIEL
Vo výfukových plynoch vozidiel spaľujúcich uhľovodíkové palivá sa vyskytujú plyny, ktoré vytvárajú skleníkový efekt a plyny a látky s nepriaznivým vplyvom na ľudský organizmus. Ich množstvo je priamo úmerné množstvu spotrebovaných palív. Znižovanie spotreby je tak jeden z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť zníženie množstva produkovaných emisií. Emisie Výfukové plyny sú zložené zo zmesí chemických látok, ktoré závisia ...