NOVÝ JEDNOTNÝ PRÍSTUP KU KALKULÁCII SPOTREBY ENERGIE A EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

NOVÝ JEDNOTNÝ PRÍSTUP KU KALKULÁCII SPOTREBY ENERGIE A EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Environmentálna prijateľnosť prevádzky vozidiel je v súčasnosti významným kritériom kvality dopravných služieb. Čoraz častejšie sa od dopravcov požaduje deklarovanie vplyvu ich činnosti na životné prostredie prostredníctvom vystavovania dokladov obsahujúcich konkrétne množstvá emisií škodlivín z dopravnej prevádzky, najmä emisií oxidu uhličitého (CO2) ako najrozšírenejšieho skleníkového plynu. Rôzne prístupy k výpočtu spotreby energie a produkcie emisií skleníkových plynov (GHG) z dopravnej ...

EMISIE CESTNÝCH VOZIDIEL

EMISIE CESTNÝCH VOZIDIEL
Vo výfukových plynoch vozidiel spaľujúcich uhľovodíkové palivá sa vyskytujú plyny, ktoré vytvárajú skleníkový efekt a plyny a látky s nepriaznivým vplyvom na ľudský organizmus. Ich množstvo je priamo úmerné množstvu spotrebovaných palív. Znižovanie spotreby je tak jeden z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť zníženie množstva produkovaných emisií. Emisie Výfukové plyny sú zložené zo zmesí chemických látok, ktoré závisia ...