MOŽNOSTI VYUŽITIA DIGITÁLNYCH FOTOAPARÁTOV PRE PRIESKUMY STATICKEJ DOPRAVY

MOŽNOSTI VYUŽITIA DIGITÁLNYCH FOTOAPARÁTOV PRE PRIESKUMY STATICKEJ DOPRAVY
Abstrakt: V dnešnej dobe je problematika parkovania a odstavovania vozidiel každodennou témou. Veľkým problémom je najmä parkovanie v centrách miest a na sídliskách, kde súčasné počty parkovacích miest nepostačujú aktuálnemu dopytu. Pre efektívne riešenie statickej dopravy je potrebné kvalitne analyzovať súčasný stav a teda vytvoriť evidenciu parkovacích miest a vykonať prieskum statickej dopravy (prieskum parkovania).Tento ...

PRESNOSŤ SMARTFÓNU PRI MERANÍ BRZDNÉHO SPOMALENIA KONKRÉTNEHO VOZIDLA

PRESNOSŤ SMARTFÓNU PRI MERANÍ BRZDNÉHO SPOMALENIA KONKRÉTNEHO VOZIDLA
Abstrakt: Tento článok predstavuje novú metódu merania brzdného spomalenia vozidiel využitím moderných technológií, konkrétne aplikácií pre smartfóny. Článok sa zameriava na overenie presnosti a spoľahlivosti smartfónu v porovnaní s tradičným zariadením XL Meter pri meraní brzdného spomalenia  vozidla na suchom povrchu. Výsledky ukazujú, že napriek určitým rozdielom v meraných hodnotách sú dáta získané pomocou smartfónu ...

IDENTIFIKÁCIA NÁKLADOV PRI RIADENÍ DOPRAVNEJ LOGISTIKY

IDENTIFIKÁCIA NÁKLADOV PRI RIADENÍ DOPRAVNEJ LOGISTIKY
Abstrakt: Príspevok je zameraný na zdôvodnenie a objasnenie významu správnej identifikácie a hodnotenia logistických nákladov v riadení dopravnej logistiky v špecifických podmienkach. Príspevok ďalej opisuje základné metódy kalkulácie logistických nákladov a špecifikuje rozbor logistických procesov ovplyvňujúcich logistické náklady. Kľúčové slová: Logistické náklady, dopravná logistika, manažment železničnej dopravy. JEL: O33 IDENTIFICATION OF COSTS IN TRANSPORT LOGISTICS MANAGEMENT Abstract: The article is ...

UDRŽATEĽNOSŤ DOPRAVY A UHLÍKOVÁ STOPA

UDRŽATEĽNOSŤ DOPRAVY A UHLÍKOVÁ STOPA
Abstrakt: Zvyšujúce sa požiadavky na mobilitu osôb a nákladu, najmä v mestských oblastiach, sú spojené s rastúcim objemom dopravy na uspokojenie týchto požiadaviek a tieto aktivity viedli k zvýšeniu motorizácie a preťaženia dopravných sietí. V dôsledku týchto faktorov sa odvetvie dopravy čoraz viac spája s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Medzi najdôležitejšie dôsledky patrí zmena ...

MODERNIZÁCIA VYTYČOVANIA PLAVEBNEJ DRÁHY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

MODERNIZÁCIA VYTYČOVANIA PLAVEBNEJ DRÁHY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Abstrakt: Automatický identifikačný systém (AIS) umožňuje prenos informácií medzi plavidlami, plavebnými znakmi a bójami. Vďaka pozemnej infraštruktúre AIS vysielačov sú vysielané a prijímané informácie o polohe plavidiel, o ich dĺžke, šírke, ponore, smere plavby a pod. V súvislosti s rozvojom a modernizáciou vnútrozemských vodných ciest je postupne technológia AIS zavádzaná do jednotlivých navigačných pomôcok, ktoré sú využívané na vytyčovanie plavebnej dráhy a vďaka tomu ...

VOZIDLOVÝ PARK NA ALTERNATÍVNE PALIVÁ

VOZIDLOVÝ PARK NA ALTERNATÍVNE PALIVÁ
Abstrakt: Klimatická kríza je v súčasnosti veľmi často rozoberanou témou na európskom fóre. K negatívnemu vplyvu na životné prostredie prispieva aj sektor dopravy a najviac cestná doprava. Preto je potrebné zavádzať ekologickejšie alternatívne druhy pohonov ako vodík, elektrické vozidlá, LNG, CNG alebo LPG. Na problematiku emisií je však nutné sa pozerať komplexne za celý životný ...

METÓDY MERANIA A HODNOTENIA KVALITY A POUŽITIE VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH

METÓDY MERANIA A HODNOTENIA KVALITY A POUŽITIE VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH
Abstrakt: V súčasnosti je meranie a hodnotenie kvality poskytovaných výrobkov alebo služieb dôležitou súčasťou každej organizácie. Meranie je spôsob získavania určitých informácií. Ide hlavne o informácie o plnení alebo neplnení kritérií kvality, ktoré sú zahrnuté do súboru meraných kritérií. Pre každé kritérium by mal byť definovaný „štandard“ ako typická alebo tolerovaná hodnota. Úlohou merania kvality je poskytnúť ...

STRATÉGIA RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 2030

STRATÉGIA RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 2030
Abstrakt: Tento článok skúma historický vývoj a súčasnú zložitosť riadenia letovej prevádzky, objasňuje úlohu technológie, regulácie a strategického plánovania. Článok mapuje začiatok riadenia letovej prevádzky od vizuálnej navigácie až po zavedenie radarových systémov a zdôrazňuje komplexný dizajn systému riadenia letovej prevádzky a výzvy, ktoré predstavujú exogénne a endogénne faktory. V článku sa nachádza podrobná analýza, pomocou ...

ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE

ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE
Abstrakt: Predložený článok prezentuje výsledky experimentálnych meraní brzdného spomalenia vozidla záchrannej zdravotnej služby a analýzu limitov použitia hodnôt brzdného spomalenia získaných experimentálne pri realizácii znaleckého experimentu. Pri brzdení cestných vozidiel v reálnom svete existuje rozdiel medzi reálnym časovým priebehom plného brzdného spomalenia a jeho idealizovaným priebehom prezentovaným v odbornej a vedeckej literatúre. Z tohto dôvodu vyplývajú limity použiteľnosti veličiny MFDD ...

ROZLOŽENIE ZÁŤAŽE NA NÁPRAVY JAZDNEJ SÚPRAVY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

ROZLOŽENIE ZÁŤAŽE NA NÁPRAVY JAZDNEJ SÚPRAVY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Abstrakt: Cestná doprava je prevládajúcim spôsobom prepravy tovaru v Európe a nákladné vozidlá zohrávajú významnú úlohu vďaka svojej efektívnosti a kapacite. Štatistiky však ukazujú, že polovica dopravných nehôd, pri ktorých došlo k poškodeniu tovaru, bola spôsobená nesprávnym upevnením a umiestnením nákladu. Cieľom tohto článku je stanoviť správne umiestnenie a rozloženie nákladu na bezpečné upevnenie v ...