SVITÁ ZABUDNUTÝM LOKÁLNYM TRATIAM NA LEPŠIE ČASY?

V súčasnosti možno badať neustále zmeny a vývoj dopravy ako infraštrukturálneho odvetvia národného hospodárstva. Koncepcia dopravného systému prechádza výraznými zmenami v rámci celosvetového hľadiska i Slovenskej republiky. Tieto zmeny sa dotýkajú všetkých druhov osobnej i nákladnej dopravy. Nasledujúci článok ponúkne úvahu a zamyslenie sa nad budúcim smerovaním osobnej regionálnej železničnej dopravy.

Železničná doprava má veľkú tradíciu a históriu a v minulom storočí patrila určite k doprave s najvyššími prepravnými výkonmi. Postupom času však rozmach osobnej i nákladnej dopravy začal nerovnomerne upadať. Ešte v deväťdesiatych rokoch 20. storočia bola osobná doprava prevádzkovaná na všetkých tratiach ŽSR, ale grafikon obsahoval málo systematických a taktových prvkov. Existovalo však veľa priamych diaľkových vnútroštátnych i medzinárodných spojení, ktoré však už pri súčasnej situácii a smerovaní osobnej železničnej dopravy stratili svoj význam. V rámci diaľkovej dopravy sa začalo pracovať koncepčnejšie a systematickejšie s rozvojom pravidelnej taktovej dopravy na hlavných tratiach spájajúcich veľké mestá, resp. dopravné uzly.

 

Obrázok 1: Súčasný obraz regionálnej trate s prevádzkovanou osobnosu dopravou na sieti ŽSR (zdroj: autor)

Obrázok 1: Súčasný obraz regionálnej trate s prevádzkovanou osobnosu dopravou na sieti ŽSR (zdroj: autor)

Za posledné roky však veľmi výraznými zmenami prešla aj regionálna doprava. Na prelome tisícročí začal postupne počet osobných vlakov na určitých regionálnych tratiach ubúdať. V roku 2002 po transformácií jednotných ŽSR na tri samostatné subjekty, ktorá nevyriešila vtedajšie ekonomické problémy na železnici, sa muselo začiatkom roka 2003 pristúpiť k radikálnemu riešeniu. Pre neefektívnosť a najmä vysoký poplatok za použitie železničnej dopravnej cesty sa uvažovalo zrušiť osobnú železničnú dopravu na 25 regionálnych tratiach. Napokon sa osobná doprava toho roku zastavila „iba“ na 15 tratiach, ale v ďalších rokoch pokračovali v tejto oblasti ďalšie redukcie. V ďalších rokoch sa nízka frekvencia cestujúcich stala osudnou prevažne v medzinárodnej osobnej doprave, kde sa postupne zrušili všetky osobné vlaky do Maďarska a väčšina i do Poľska či Českej republiky. V roku 2012 sa rušenie osobnej dopravy na regionálnych tratiach aspoň doteraz zastavilo, poslednými zrušenými boli trate Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, Prievidza  – Nitrianske Pravno a traťový úsek Lipany – Plaveč – Stará Ľubovňa.

Aj v súčasnosti by sme na sieti ŽSR mohli nájsť zopár lokálnych tratí, ktoré sú ašpiranti na zrušenie. Ak by sa naplnili tie negatívne scenáre, tak dnes by už osobné vlaky nepremávali ani na tratiach Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce, Brezno – Tisovec, Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a možno aj Zohor – Záhorská Ves. Našťastie, žiadne takéto čierne scenáre sa nenaplnili a situácia sa viac-menej stabilizovala a od roku 2012 sa nezrušila osobná doprava na žiadnej trati. Ba dokonca, Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa snaží za posledné roky nájsť nejakú koncepciu, ako pomôcť železničnej doprave ako takej a v rámci nej nájsť riešenie pre zachovanie života na menej potrebných lokálnych tratiach. Hľadalo sa viacero druhov riešení, ako to zrealizovať. Keďže sa všetko odvíja od ekonomickej situácie, najefektívnejším a najvýhodnejším riešením by bolo zariadiť, aby prevádzku na takýchto lokálnych tratiach zabezpečoval a hradil samosprávny kraj, príp. nejaké nízkonákladové spoločnosti alebo neziskové organizácie.

Výborným príkladom je úzkorozchodná trať z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc, kde prevádzkovanie legendárnej električky zabezpečuje nezisková organizácia a od minulého roku tu možno badať návrat k pravidelným spojeniam počas vybraných dní v letných mesiacoch. Ďalšie príklady sú oveľa aktuálnejšie. Od konca apríla tohto roku vo vybrané dni sa po mnohých rokoch vráti osobný vlak na trať Zohor – Plavecký Mikuláš (kvôli nespôsobilej infraštruktúre však bude premávať len po Plavecké Podhradie). Dopravcom je ZSSK a. s., objednávateľom je Bratislavský kraj. Ďalší veľký návrat možno od 1. júla 2017 badať aj na severovýchode Slovenska v poľskom pohraničí, keď sa v rámci letnej turistickej sezóny taktiež cez víkendy vrátia 2 páry osobných vlakov na trať Medzilaborce – Lupków. Iniciátorom je poľský dopravca Przewozy regionalne, ktorý bude svojimi motorovými jednotkami túto prevádzku zabezpečovať. Taktiež je na spadnutie obnova osobnej dopravy na trati Spišské Vlachy – Spiššké Podhradie z iniciatívy druhého menovaného mesta.

Všetky tieto spojenia boli obnovené výhradne za účelom zvýšenia turistického ruchu v daných regiónoch. Zdá sa, že sezónna doprava sa na Slovensku začína uberať správnym smerom, no efektívnosť tohto modelu sa preukáže až o pár mesiacov. Nech tieto trate slúžia ako vzor, akým smerom sa uberať aj na tých ostatných. Treba veriť, že iniciatívy sa chopia aj iné väčšie či menšie mestá na Slovensku, z ktorých odbočujú dnes už možno aj zabudnuté lokálne trate a budú mať najmä pre turistické účely záujem ich prevádzku obnoviť. Väčšina týchto tratí síce neprechádza nejakými veľkými sídlami, ale v mnohých prípadoch sa nachádzajú v peknom prostredí a turisticky zaujímavých regiónoch. A možnože po rôznych geografických či demografických analýzach a po správnej koordinácii osobnej železničnej a autobusovej dopravy by sme dokázali na niektorých týchto tratiach naučiť opätovne ľudí cestovať vlakmi nielen za účelmi turistického ruchu. V niektorých prípadoch by však určite bolo potrebné investovať aj do železničnej infraštruktúry. Všetko ukáže budúcnosť, no je tu iskierka nádeje, že naozaj zabudnutým lokálnym tratiam svitá na lepšie časy.


Autor:  

Ing. Milan Dedík, absolvent Žilinskej univerzity v Žiline, F PEDAS, Katedra železničnej dopravy, v súčasnosti zamestnanec ZSSK a.s., Sekcia údržby a opráv, Rušňové depo Bratislava hl.


Literatúra:

[1]       http://www.veterany.eu/2015/01/22/aktualne-rozvoj-zeleznicnej-dopravy-lebo-co-s-repotrebnymi-tratami/ 14.3.2017

Share Button